هواکش صنعتی استیل از سری فنهایی است که با پره های استیل برای جلوگیری از زنگ زدن تولید شده است.