اسپلیت مرکزی VRF دستگاهی است که از یک یونیت خارجی و چند یونیت داخلی تشکیل شده است و هر یونیت داخلی امکان کنترل جداگانه دارد.